Regulamin Ogólnopolskiego konkursu wiedzy o krajach hiszpańskojęzycznych Domeykiada 2013

REGULAMIN

OGÓLNOPOLSKIEGO MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU WIEDZY O KRAJACH HISZPAŃSKOJĘZYCZNYCH „DOMEYKIADA”, I EDYCJA (2013)

I. Organizatorzy

Organizatorem Ogólnopolskiego międzyszkolnego konkursu wiedzy o krajach hiszpańskojęzycznych „Domeykiada” I edycja (2013), nazywanego dalej „Konkursem”, jest „Fundacja Proyecto Domeyko Polska”, nazywana dalej „Fundacją”, z siedzibą w Toruniu, ul. Łyskowskiego 1D/148, woj. kujawsko-pomorskie; NIP 341235928, KRS 0000407633; telefon: 608 21 88 04, e-mail: fundacja@proyectodomeyko.pl, www.proyectodomeyko.pl, przy współpracy z Instytutem Cervantesa w Warszawie, Instytutem Języków Romańskich i Translatoryki Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz wykładowcami Instytutu Geografii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

II. Cele Konkursu

Celami Ogólnopolskiego międzyszkolnego konkursu wiedzy o krajach hiszpańskojęzycznych „Domeykiada” są:

a)      przybliżenie uczniom szkół ponadgimnazjalnych dziedzictwa kulturowego, historii oraz geografii krajów hiszpańskojęzycznych,

b)      krzewienie kultury krajów hiszpańskojęzycznych w Polsce,

c)      wzrost ambicji edukacyjnych i poznawczych wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

III. Uczestnicy Konkursu

W Konkursie mogą uczestniczyć uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, którzy spełniają jednocześnie niżej wymienione kryteria:

a)      są zainteresowani kulturą, historią, obecną sytuacją społeczno-gospodarczą i geopolityczną krajów hiszpańskojęzycznych;

b)      wyrażają chęć dobrowolnego udziału w Konkursie;

c)      pragną poszerzać swoją wiedzę na temat krajów hiszpańskojęzycznych.

IV. Harmonogram Konkursu

                        marzec 2013 – rozesłanie informacji do szkół

                        07/04/2013 – zakończenie procesu rekrutacji

                        08/04/2013 – 18/04/2013 – wydruk i rozesłanie testów do szkół

                        25/04/2013 – etap pisemny (w szkołach)

                        13/05/2013 – ogłoszenie wyników pierwszego etapu

                        26/05/2013 – zgłaszanie przez Finalistów tematów prezentacji

                        08/06/2013 – etap ustny (w Toruniu)

                        czerwiec 2013 – umieszczenie podsumowującego raportu wraz z materiałem audiowizualny, na stronie internetowej Fundacji

                        czerwiec 2013 – umieszczenie prezentacji wykonanych przez Finalistów na stronie internetowej Fundacji

 

 

 

V. Etapy Konkursu

 

Ogólnopolski międzyszkolny konkurs wiedzy o krajach hiszpańskojęzycznych Domeykiada 2013 – I Edycja – składa się z 2 etapów:

  1. Etap szkolny (pisemny):

W etapie szkolnym uczestniczyć będą szkoły ponadgimnazjalne, które wyrażą chęć udziału w Konkursie (na podstawie  deklaracji udziału – Deklaracja udziału DOMEYKIADA 2013), nadesłanej do Fundacji w terminie przez nią określonym). Koszt udziału jednego ucznia w konkursie wynosi 10 PLN. Eliminacje pisemne będą prowadzone przez 2-osobowe komisje, złożone z nauczycieli poszczególnych szkół. W komisji nie mogą zasiadać nauczyciele języka hiszpańskiego, historii oraz geografii.

Eliminacje pisemne to 90-minutowy test. Test składa się z 75 pytań dotyczących dziedzictwa kulturowego, historii i geografii krajów hiszpańskojęzycznych. Za poprawne odpowiedzi Uczestnik może uzyskać maksymalnie 1 punkt. Oprócz tego test będzie zawierał co najmniej 1 pytanie otwarte. Maksymalna liczba punktów uzyskanych w teście wynosi 75. Pytania do eliminacji pisemnych zostaną przygotowane wyłącznie w języku polskim przez Fundację oraz wykładowców akademickich Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz Instytut Cervantesa w Warszawie.

Testy zostaną nadesłane drogą pocztową do Szkół, które przystąpią do udziału w Konkursie, na co najmniej 1 tydzień przed przeprowadzeniem eliminacji.

W etapie pisemnych zostaną wyłonieni uczniowie, którzy zakwalifikują się do drugiego etapu.

Do eliminacji ustnych zostanie zakwalifikowanych maksymalnie 10 uczniów, którzy podczas eliminacji pisemnych uzyskali najwyższą liczbę punktów w Polsce, a także przekroczyli próg punktowy 45 punktów.

W przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów z testów przez co najmniej 2 uczniów decydować będą odpowiedzi na pytania otwarte. Za jedno pytanie otwarte można uzyskać maksymalnie 10 punktów.

Kwalifikacje w Szkołach będą prowadzone w tym samym terminie, tj. 25 kwietnia 2013 r. (czwartek) w taki sposób, aby uniknąć przekazywania pytań między poszczególnymi szkołami (uczniami).

Godzinę przeprowadzenia eliminacji szkolnych określa Dyrektor danej Szkoły.

Ze względu na konieczność prowadzenia dokumentacji merytorycznej Konkursu, wszystkie szkoły nadsyłają do organizatora:

– protokół z eliminacji pisemnych (mailowo);

– kartyodpowiedzi Uczestników (pocztą),

– listę uczestników (pocztą).

Fundacja powiadomi o wynikach telefonicznie bądź pocztą elektroniczną jedynie Szkoły, których uczniowe zakwalifikowali się do następnego etapu.

  1. Etap ogólnopolski (prezentacja):

Etap ustny odbędzie się w terminie 08 czerwca 2013r. (sobota) w Toruniu.

Etap ustny polega na przygotowaniu prezentacji nt. Chile, w dowolnie przez siebie wybranym zakresie. Oprócz wartości merytorycznej prezentacji, oceniana będzie również wiedza kandydatów nt. dziedzictwa kulturowego, historii i geografii Chile, oraz postaci Ignacego Domeyki. Prezentacja powinna trwać od 10 do 15 minut. Dozwolone jest korzystanie z odtwarzacza CD oraz projektora. Po zakończonej prezentacji dopuszcza się pytania Komisji na jej temat.

Po eliminacjach ustnych zostanie wyłonionych laureat Konkursu.

Etap ustny zostanie przeprowadzony przez komisję, składającą się z co najmniej 3 osób: przedstawicieli Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz Prezesa Zarządu „Fundacji Proyecto Domeyko Polska”. Dopuszcza się rozszerzenie składu komisji.

Fundacja zastrzega sobie prawo pozostawienia prezentacji i wykorzystania ich dla potrzeb promocyjnych Fundacji.

Fundacja nie pokrywa kosztów dojazdu uczestników i opiekunów na etap ustny.

VI. Nagrody za udział w Konkursie

 

Dla wszystkich uczniów biorących udział w Konkursie przewidziano certyfikaty za uczestnictwo z określeniem wyniku punktowego, które zostaną przesłane pocztą.

Dla uczestników etapu pisemnego:

– za miejsca od 1 do 3 – cenne nagrody rzeczowe, nagrody książkowe, dyplomy,

– dla wszystkich uczestników etapu ustnego – nagrody książkowe, dyplomy za udział.

Dokładna lista nagród zostanie ogłoszona w kwietniu 2013 roku.

W uzasadnionym przypadku, dopuszcza się przeprowadzenie drugiego etapu zaocznie, oceniając prezentacje dostarczone przez uczestników na nośnikach CD.

VII. Dodatkowe informacje

 

  1. Komisja egzaminacyjna ma OBOWIĄZEK SPRAWDZENIA w momencie rozpoczęcia eliminacji (na każdym etapie Konkursu), czy koperty z pytaniami konkursowymi nie zostały wcześniej otwarte przez osoby nieupoważnione.
  2. Podczas żadnego z etapów nie można korzystać z żadnych pomocy (np.: atlasy, podręczniki itp.).
  3. Zabrania się posiadania włączonych telefonów komórkowych oraz innych urządzeń elektronicznych podczas etapu pisemnego i ustnego.
  4. W sprawach spornych nieujętych w Regulaminie decyzje podejmują organizatorzy w porozumieniu z jury.

Chile | Edukacja | Kultura | Nauka