Regulamin

REGULAMIN

3. OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU WIEDZY

O KRAJACH HISZPAŃSKOJĘZYCZNYCH

DOMEYKIADA 2015

I. Organizatorzy

 

Organizatorem 3. Ogólnopolskiego konkursu wiedzy o krajach hiszpańskojęzycznych Domeykiada 2015, nazywanego dalej “Konkursem”, jest “Fundacja Proyecto Domeyko Polska”, nazywana dalej “Fundacją”, z siedzibą w Toruniu, ul. Wysoka 16/101 woj. kujawsko-pomorskie; NIP 879 266 72 95, KRS 0000407633; telefon: 608 21 88 04, e-mail: fundacja@proyectodomeyko.pl, www.proyectodomeyko.pl.

II. Cele Konkursu

 

Celami 3. Ogólnopolskiego międzyszkolnego konkursu wiedzy o krajach hiszpańskojęzycznych “Domeykiada” są:

a)         przybliżenie uczniom szkół ponadgimnazjalnych dziedzictwa kulturowego, historii nowożytnej oraz geografii krajów hiszpańskojęzycznych,

b)         krzewienie kultury krajów hiszpańskojęzycznych w Polsce,

c)          wzrost ambicji edukacyjnych i poznawczych wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

 

 

III. Uczestnicy Konkursu

 

W Konkursie mogą uczestniczyć uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, którzy spełniają jednocześnie niżej wymienione kryteria:

a)         są zainteresowani kulturą, historią, obecną sytuacją społeczno-gospodarczą i geopolityczną krajów hiszpańskojęzycznych;

b)         wyrażają chęć dobrowolnego udziału w Konkursie;

c)          pragną poszerzać swoją wiedzę na temat krajów hiszpańskojęzycznych.

 

IV. Harmonogram Konkursu

 

styczeń 2015 –  rozesłanie informacji do szkół, umieszczenie informacji na portalach dla młodzieży i stronach kuratoriów oświaty

do 20.02.2015  – zgłoszenie do etapu pisemnego – zgłoszenia po terminie NIE będą uznawane

do 27.02.2015 – przesłanie mailem potwierdzenia wpłaty

06.03.2015 – rozesłanie testów do szkół

17.03.2015 – etap pisemny (w szkołach)

30.03.2015 – ogłoszenie wyników pierwszego etapu

13.04.2015  – zgłaszanie przez Finalistów tematów prezentacji

18.04.2015 – etap ustny (w Toruniu)

kwiecień 2015 – umieszczenie prezentacji wykonanych przez Finalistów na stronie internetowej Fundacji

 

 

 

V. Etapy Konkursu

 

3. Ogólnopolski konkurs wiedzy o krajach hiszpańskojęzycznych Domeykiada 2015 składa się z 2 etapów:

 

Etap szkolny (pisemny):

 

W etapie szkolnym uczestniczyć będą szkoły ponadgimnazjalne, które wyrażą chęć udziału w Konkursie, na podstawie  deklaracji udziału lub wypełnionego formularza dostępnego na stronie Fundacji, nadesłanego do Fundacji w terminie przez nią określonym.

Koszt udziału jednego ucznia w konkursie wynosi 10zł.

Etap pisemny będzie prowadzony przez 2-osobowe komisje, złożone z nauczycieli poszczególnych szkół. W komisji nie mogą zasiadać nauczyciele języka hiszpańskiego, historii oraz geografii.

Etap pisemny to 90-minutowy test. Test składa się z 75 pytań dotyczących dziedzictwa kulturowego, historii nowożytnej i geografii krajów hiszpańskojęzycznych, 50 pytań zamkniętych i 25 pytań otwartych (krótka odpowiedź). Za poprawne odpowiedzi Uczestnik może uzyskać maksymalnie 1 punkt. Oprócz tego test będzie zawierał 1 pytanie otwarte – dłuższą wypowiedź pisemną, do 300 słów. Maksymalna liczba punktów uzyskanych w teście wynosi 75, dłuższa wypowiedź pisemna będzie rozstrzygała o wejściu do drugiego etapu w przypadku Uczestników, którzy otrzymają tę samą liczbę punktów.

Pytania do etapu pisemnego zostaną przygotowane wyłącznie w języku polskim przez Fundację oraz wykładowców akademickich Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Instytut Cervantesa w Warszawie.

Testy zostaną nadesłane listami poleconymi do Szkół, które przystąpią do udziału w Konkursie, co najmniej 1 tydzień przed przeprowadzeniem etapu pisemnego.

W etapie pisemnym zostaną wyłonieni Uczestnicy, którzy zakwalifikują się do etapu ustnego, maksymalnie 10 uczniów, którzy podczas etapu pisemnego uzyskali najwyższą liczbę punktów w Polsce, a także przekroczyli próg 45 punktów.

Etap pisemny w Szkołach będzie przeprowadzony w tym samym terminie, tj. 17 marca 2015 (wtorek) w taki sposób, aby uniknąć przekazywania pytań między poszczególnymi Szkołami (Uczniami).

Godzinę przeprowadzenia eliminacji szkolnych określa Dyrektor danej Szkoły.

Ze względu na konieczność prowadzenia dokumentacji merytorycznej Konkursu, wszystkie szkoły nadsyłają do organizatora:

  • protokół z eliminacji pisemnych (wypełnienie formularza na stronie Fundacji);
  • listę uczestników (wypełnienie formularza na stronie Fundacji).
  • karty odpowiedzi Uczestników (pocztą – preferowana przesyłka listem poleconym priorytetowym),

Lista Uczestników zakwalifikowana do etapu ustnego zostanie opublikowana na stronie internetowej Fundacji w dniu 30.03.2015r.

Na prośbę Koordynatorów może zostać przesłana punktacja poszczególnych Uczniów.

 

Etap ogólnopolski (prezentacja):

 

Etap ustny odbędzie się w terminie 18 kwietnia 2015r. (sobota) w Toruniu.

Etap ustny polega na przygotowaniu prezentacji nt. Peru, w dowolnie przez siebie wybranym zakresie. Najlepiej, jeśli Uczniowie sobie wyobrażą, że ich zadaniem jest wprowadzić laika w tematykę peruwiańską.

Oprócz wartości merytorycznej prezentacji, oceniana będzie również wiedza kandydatów nt. dziedzictwa kulturowego, historii i geografii Peru.

Prezentacja powinna trwać od 10 do 15 minut. Dozwolone jest korzystanie z odtwarzacza CD oraz projektora. Po zakończonej prezentacji dopuszcza się pytania komisji na jej temat. Po eliminacjach ustnych zostanie wyłonionych laureat Konkursu oraz zdobywcy 2 i 3 miejsca.

Prezentacje będą odbywały się publicznie, tzn. na sali będą mogły znajdować się osoby trzecie, zainteresowane Peru, które przyjdą wysłuchać prezentacji.

Etap ustny zostanie przeprowadzony przez komisję, składającą się z co najmniej 3 osób: przedstawicieli Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Konsula Honorowego Peru w Toruniu dr Stanisława Rakowicza, Prezesa Zarządu “Fundacji Proyecto Domeyko Polska” oraz przedstawicieli instytucji współpracujących. Członkowie komisji przyznają każdej prezentacji od 0 do 10 punktów. W kwestiach spornych rozstrzygający głos ma Prezes Fundacji.

Fundacja zastrzega sobie prawo pozostawienia prezentacji i wykorzystania ich dla potrzeb promocyjnych Fundacji.

Fundacja nie pokrywa kosztów dojazdu Uczestników i Opiekunów na etap ustny.


VI. Nagrody

 

 

Dla wszystkich Uczniów biorących udział w Konkursie przewidziano certyfikaty za uczestnictwo, które zostaną przesłane pocztą.

Dla uczestników etapu pisemnego przewidujemy cenne nagrody rzeczowe, nagrody książkowe, dyplomy. Dokładna lista nagród zostanie ogłoszona w lutym 2015 roku.

 

VII. Dodatkowe informacje

 

Komisja egzaminacyjna ma obowiązek sprawdzenia w momencie rozpoczęcia etapu pisemnego, czy koperty z pytaniami konkursowymi nie zostały wcześniej otwarte przez osoby nieupoważnione.

Podczas żadnego z etapów nie można korzystać z pomocy dydaktycznych (np.: atlasy, podręczniki).

Zabrania się posiadania włączonych telefonów komórkowych oraz innych urządzeń elektronicznych podczas etapu pisemnego i ustnego.

W sprawach spornych nieujętych w Regulaminie decyzje podejmują organizatorzy w porozumieniu z komisją.

 

Chile | Edukacja | Kultura | Nauka