Regulamin

REGULAMIN

4. OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU WIEDZY

O KRAJACH HISZPAŃSKOJĘZYCZNYCH

DOMEYKIADA 2017

I. Organizatorzy

Organizatorem 4. Ogólnopolskiego konkursu wiedzy o krajach hiszpańskojęzycznych Domeykiada 2017, nazywanego dalej “Konkursem”, jest “Fundacja Proyecto Domeyko Polska”, nazywana dalej “Fundacją”, z siedzibą w Toruniu, ul. Wysoka 16/101 woj. kujawsko-pomorskie; NIP 879 266 72 95, KRS 0000407633; telefon: 608 21 88 04, e-mail: fundacja@proyectodomeyko.pl, www.proyectodomeyko.pl.

II. Cele Konkursu

Celami 4. Ogólnopolskiego międzyszkolnego konkursu wiedzy o krajach hiszpańskojęzycznych “Domeykiada” są:

a)         przybliżenie uczniom szkół ponadgimnazjalnych dziedzictwa kulturowego, historii nowożytnej oraz geografii krajów hiszpańskojęzycznych,

b)         krzewienie kultury krajów hiszpańskojęzycznych w Polsce,

c)          wzrost ambicji edukacyjnych i poznawczych wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

 

III. Uczestnicy Konkursu

W Konkursie mogą uczestniczyć uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, którzy spełniają jednocześnie niżej wymienione kryteria:

a)         są zainteresowani kulturą, historią, obecną sytuacją społeczno-gospodarczą i geopolityczną krajów hiszpańskojęzycznych;

b)         wyrażają chęć dobrowolnego udziału w Konkursie;

c)          pragną poszerzać swoją wiedzę na temat krajów hiszpańskojęzycznych.

IV. Harmonogram Konkursu

styczeń 2017 –  rozesłanie informacji do szkół, umieszczenie informacji na portalach dla młodzieży i stronach kuratoriów oświaty

do 26.02.2017  – zgłoszenie do etapu pisemnego – zgłoszenia po terminie NIE będą uznawane

do 27.02.2017 – przesłanie mailem potwierdzenia wpłaty

10.03.2017 – rozesłanie testów do szkół

17.03.2017 – etap pisemny (w szkołach)

31.03.2017 – ogłoszenie wyników pierwszego etapu

14.04.2017  – zgłaszanie przez Finalistów tematów prezentacji

22.04.2017 – etap ustny (w Toruniu)

kwiecień 2017 – umieszczenie prezentacji wykonanych przez Finalistów na stronie internetowej Fundacji

 

V. Etapy Konkursu

4. Ogólnopolski konkurs wiedzy o krajach hiszpańskojęzycznych Domeykiada 2017 składa się z 2 etapów:

Etap szkolny (pisemny):

W etapie szkolnym uczestniczyć będą szkoły ponadgimnazjalne, które wyrażą chęć udziału w Konkursie, na podstawie  deklaracji udziału lub wypełnionego formularza dostępnego na stronie Fundacji, nadesłanego do Fundacji w terminie przez nią określonym.

Koszt udziału jednego ucznia w konkursie wynosi 10zł.

Etap pisemny będzie prowadzony przez 2-osobowe komisje, złożone z nauczycieli poszczególnych szkół. W komisji nie mogą zasiadać nauczyciele języka hiszpańskiego, historii oraz geografii.

Etap pisemny to 90-minutowy test. Test składa się z 75 pytań dotyczących dziedzictwa kulturowego, historii nowożytnej i geografii krajów hiszpańskojęzycznych, 50 pytań zamkniętych i 25 pytań otwartych (krótka odpowiedź). Za poprawne odpowiedzi Uczestnik może uzyskać maksymalnie 1 punkt. Oprócz tego test będzie zawierał 1 pytanie otwarte – dłuższą wypowiedź pisemną, do 300 słów. Maksymalna liczba punktów uzyskanych w teście wynosi 75, dłuższa wypowiedź pisemna będzie rozstrzygała o wejściu do drugiego etapu w przypadku Uczestników, którzy otrzymają tę samą liczbę punktów.

Pytania do etapu pisemnego zostaną przygotowane wyłącznie w języku polskim.

Testy zostaną wysłane listami poleconymi do Szkół, które przystąpią do udziału w Konkursie, co najmniej 1 tydzień przed przeprowadzeniem etapu pisemnego.

W etapie pisemnym zostaną wyłonieni Uczestnicy, którzy zakwalifikują się do etapu ustnego, maksymalnie 10 uczniów, którzy podczas etapu pisemnego uzyskali najwyższą liczbę punktów w Polsce, a także przekroczyli próg 45 punktów.

Etap pisemny w Szkołach będzie przeprowadzony w tym samym terminie, tj. 17 marca 2017 (piątek) w taki sposób, aby uniknąć przekazywania pytań między poszczególnymi Szkołami (Uczniami).

Godzinę przeprowadzenia eliminacji szkolnych określa Dyrektor danej Szkoły.

Ze względu na konieczność prowadzenia dokumentacji merytorycznej Konkursu, wszystkie szkoły nadsyłają do organizatora:

  • protokół z eliminacji pisemnych (wypełnienie formularza na stronie Fundacji);
  • listę uczestników (wypełnienie formularza na stronie Fundacji).
  • karty odpowiedzi Uczestników (pocztą – preferowana przesyłka listem poleconym priorytetowym),

Lista Uczestników zakwalifikowana do etapu ustnego zostanie opublikowana na stronie internetowej Fundacji najpóźniej w dniu 31.03.2015r.

Na prośbę Koordynatorów może zostać przesłana punktacja poszczególnych Uczniów.

Etap ogólnopolski (prezentacja):

Etap ustny odbędzie się w terminie 22 kwietnia 2017r. (sobota) w Toruniu.

Etap ustny polega na przygotowaniu prezentacji nt. jednego z krajów hiszpańskojęzycznych, w dowolnie przez siebie wybranym zakresie. Kraj, którego będzie dotyczyła tegoroczna edycja zostanie podany najpóźniej 10 marca 2017r.

Oprócz wartości merytorycznej prezentacji, oceniana będzie również wiedza kandydatów nt. dziedzictwa kulturowego, historii i geografii.

Prezentacja powinna trwać od 10 do 15 minut. Dozwolone jest korzystanie z odtwarzacza CD oraz projektora. Po zakończonej prezentacji dopuszcza się pytania komisji na jej temat. Po eliminacjach ustnych zostanie wyłonionych laureat Konkursu oraz zdobywcy 2 i 3 miejsca.

Prezentacje będą odbywały się publicznie, tzn. na sali będą mogły znajdować się osoby trzecie, zainteresowane Peru, które przyjdą wysłuchać prezentacji.

Etap ustny zostanie przeprowadzony przez komisję, składającą się z co najmniej 3 osób. Członkowie komisji przyznają każdej prezentacji od 0 do 10 punktów. W kwestiach spornych rozstrzygający głos ma Prezes Fundacji.

Fundacja zastrzega sobie prawo pozostawienia prezentacji i wykorzystania ich dla potrzeb promocyjnych Fundacji.

Fundacja nie pokrywa kosztów dojazdu Uczestników i Opiekunów na etap ustny.

VI. Nagrody

Dla wszystkich Uczniów biorących udział w Konkursie przewidziano certyfikaty za uczestnictwo, które zostaną przesłane pocztą.

Dla uczestników etapu pisemnego przewidujemy cenne nagrody rzeczowe, nagrody książkowe, dyplomy. Dokładna lista nagród zostanie ogłoszona w lutym 2017 roku.

VII. Dodatkowe informacje

Komisja egzaminacyjna ma obowiązek sprawdzenia w momencie rozpoczęcia etapu pisemnego, czy koperty z pytaniami konkursowymi nie zostały wcześniej otwarte przez osoby nieupoważnione.

Komisja szkolna powinna zwrócić uwagę na bezwzględny zakaz korzystania z jakichkolwiek pomocy dydaktycznych czy urządzeń elektronicznych, a także porozumiewania się między uczestnikami konkursu. W przypadku uzasadnionych podejrzeń co do samodzielności pracy, organizator ma prawo do dodatkowej weryfikacji wiedzy uczestników i/lub ich dyskwalifikacji.

Podczas żadnego z etapów nie można korzystać z pomocy dydaktycznych (np.: atlasy, podręczniki).

Zabrania się posiadania włączonych telefonów komórkowych oraz innych urządzeń elektronicznych podczas etapu pisemnego i ustnego.

W sprawach spornych nieujętych w Regulaminie decyzje podejmują organizatorzy w porozumieniu z komisją.

Chile | Edukacja | Kultura | Nauka