Statut Fundacji

Statut Fundacji Proyecto Domeyko Polska w formacie .pdf

Statut

Fundacji Proyecto Domeyko Polska

 

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Fundacja pod nazwą „Fundacja Proyecto Domeyko Polska” (zwana dalej Fundacją) ustanowiona przez Piotra Jana Wypycha (zwanego dalej Fundatorem) aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Izabelę Gasin w Kancelarii Notarialnej w Toruniu, dnia 9 grudnia 2011r. (rep. A numer: 4662/2011), działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984r. o fundacjach (tj. Dz.U. z 1991 r. nr 46, poz. 203, ze zm.) oraz postanowień niniejszego statutu.

2.  Fundacja jest apolityczna i nie jest związana z żadnym wyznaniem.

§ 2

Fundacja uzyskuje osobowość prawną z chwilą jej wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego.

§ 3

1. Siedzibą Fundacji jest miasto Toruń.

2. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, gdzie może tworzyć stałe i czasowe placówki terenowe.

3. Dla właściwej realizacji celów Fundacji, może ona prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej za pośrednictwem Oddziałów.

4. Fundacja może współpracować z innymi instytucjami i organizacjami w kraju i za granicą.

§ 4

1. Fundacja używa pieczątki z danymi identyfikacyjnymi fundacji.

2. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego i symbolu.

§ 5

Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.

§ 6

Nadzór nad działalnością Fundacji w zakresie oznaczonym ustawą o fundacjach sprawuje minister właściwy do spraw kultury.

§ 7

Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i inne nagrody i wyróżnienia oraz przyznawać je osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji.

ROZDZIAŁ II

CELE FUNDACJI

§ 8

Celem Fundacji  jest  organizowanie, wspieranie i promowanie wszelkiej działalności, zwłaszcza kulturowej i oświatowej, związanej z szeroko pojętą współpracą pomiędzy Polską a Chile oraz innymi krajami hiszpańskojęzycznymi. Możliwa jest również analogiczna działalność w innych krajach, przede wszystkim związanych z Ignacym Domeyko.

§ 9

W szczególności celami Fundacji są:

1. Inicjowanie i wspieranie współpracy pomiędzy kulturalnymi organizacjami lokalnymi i międzynarodowymi.

2. Popularyzacja twórców i przedstawicieli świata kultury, nauki i sztuki związanych z Polską i krajami hiszpańskojęzycznymi.

3. Działanie na rzecz integracji polsko – chilijskiej oraz z innymi krajami hiszpańskojęzycznymi.

4. Popularyzacja postaci Ignacego Domeyki oraz jego dorobku.

5. Podnoszenie poziomu wiedzy i umiejętności dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów w dziedzinie znajomości języków obcych, zagadnień kulturalnych i innych.

6. Włączenie różnych środowisk (w szczególności artystycznych, biznesowych, medialnych i naukowych) w działania na rzecz integracji i dialogu międzykulturowego.

7. Działania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, edukacji, nauki, turystyki i rekreacji.

8. Pobudzanie społeczeństwa do aktywnego udziału w życiu kulturalnym i społecznym.

9. Promocja Torunia w Polsce oraz na arenie międzynarodowej.

10. Działalność zmierzająca do ustanowienia jednego z miast chilijskich miastem bliźniaczym Torunia.

11. Promocja i organizacja wolontariatu.

12. Promocja Polski oraz polskiej kultury za granicą.

13. Współpraca z Polonią.

 

§ 10

Fundacja realizuje cele poprzez:

1. Organizowanie i wspieranie lokalnej i międzynarodowej współpracy kulturalnej, naukowej, oświatowej i artystycznej pomiędzy twórcami, uczestnikami życia kulturalnego oraz instytucjami.

2. Organizowanie i wspieranie wydarzeń  kulturalnych, edukacyjnych i  artystycznych, w tym festiwali, przeglądów, koncertów, spektakli, wystaw, wykładów, pokazów, sympozjów, seminariów, zjazdów, konferencji, spotkań, szkoleń, warsztatów, kursów, szkolnych olimpiad przedmiotowych, konkursów, kampanii społecznych, wizyt studyjnych, praktyk i staży krajowych i zagranicznych, wymian międzynarodowych, wycieczek oraz innych form wypoczynku.

3. Organizowanie cyklicznych zajęć dla dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów prowadzonych w ramach działalności Fundacji w różnych ośrodkach artystycznych, oświatowych i kulturalnych.

4. Współpracę z instytucjami państwowymi i organizacjami pozarządowymi w kraju i za granicą, których działalność jest zbieżna z działalnością statutową Fundacji.

5. Wspieranie działań twórców niezależnych, amatorskich i zawodowych oraz innych osób fizycznych prowadzących działalność zbieżną z celami Fundacji.

6. Prowadzenie działalności informacyjno-promocyjnej i wydawniczej.

7. Uczestnictwo w krajowych i zagranicznych wydarzeniach promujących kulturę, naukę i oświatę.

8. Pozyskiwanie i gromadzenie środków finansowych, środków materialnych i niematerialnych dla realizacji celów statutowych.

9. Inne przedsięwzięcia zmierzające do realizacji celów statutowych.

ROZDZIAŁ III

ORGANIZACJA FUNDACJI

§ 11

1. Fundacja gromadzi wszystkich, którzy chcą w niej działać i zobowiązują się do przestrzegania statutu i przepisów ustawy. Po akceptacji statutu i ustawy stają się oni członkami fundacji.

2. Zarząd Fundacji może odmówić przyjęcia osoby ubiegającej się o członkostwo.

3. Zarząd Fundacji  (zwany dalej Zarządem) kieruje jej działalnością oraz reprezentuje Fundację na zewnątrz.

4. Zarząd wybiera się spośród członków Fundacji, w drodze głosowania, z zastrzeżeniem, iż członków pierwszego Zarządu powołuje Fundator na mocy stosownego oświadczenia.

5. Do Zarządu wchodzą osoby, z uwzględnieniem pktu 4, które wyraziły na to zgodę i uzyskały większość głosów spośród głosujących członków Fundacji. Po głosowaniu podejmuje się stosowną uchwałę.

6. Zarządem kieruje Prezes wybierany przez członków Zarządu z zastrzeżeniem, iż pierwszego prezesa powołuje Fundator na mocy stosownego oświadczenia.

§ 12

1. Ustanawia się następujące stanowiska w Zarządzie: Prezes Zarządu, Wiceprezes Zarządu, Członek Zarządu.

2. Zarząd powoływany jest na czas nieoznaczony.

3. Członkami Zarządu Fundacji nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

4. Członkostwo w Zarządzie ustaje z chwilą rezygnacji, śmierci albo odwołania w razie nienależytego wypełniania funkcji Członka Zarządu lub istotnego naruszenia  przez niego postanowień Statutu.

5. Odwołanie następuje na mocy uchwały podjętej większością głosów osób tworzących Zarząd.

6. Zarząd liczy od 2 do 5 Członków Zarządu, w tym Prezesa.

§ 13

1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji, z zastrzeżeniem ust.2, składa Prezes Zarządu łącznie z jednym z członków Zarządu, bądź Wiceprezes Zarządu łącznie z jednym z członków Zarządu.

2. W sprawach dotyczących zatrudniania pracowników oraz w sprawach niezwiązanych z zaciąganiem zobowiązań majątkowych powyżej 5.000 (pięć tysięcy) złotych, oświadczenia woli w imieniu Fundacji może składać jednoosobowo Prezes Zarządu lub Wiceprezes Zarządu.

§ 14

1. Z członkami Zarządu mogą być zawarte umowy o pracę lub o wykonanie czynności wynikających z umów cywilno-prawnych.

2. Warunki zatrudnienia, zasady wynagrodzenia oraz wielkość środków na wynagrodzenia  dla pracowników Fundacji ustala Prezes, z zastrzeżeniem, że zatrudnienie wyklucza możliwość zawierania umów cywilno-prawnych o takim samym zakresie w jakim zawarto umowę o pracę.

3. Umowy o pracę lub cywilno-prawne z Prezesem Zarządu zawiera łącznie dwóch członków Zarządu.

4. Umowy o pracę z członkami Zarządu zawiera Prezes Zarządu.

5. W miarę potrzeby mogą być również zatrudnione lub wykonywać czynności na zasadzie umów cywilno-prawnych inne osoby. O takim zatrudnieniu decyduje Prezes Zarządu wraz z jednym Członkiem Zarządu.

6. Zatrudnienie na zasadzie umowy o pracę nie może nastąpić wcześniej niż po uzyskaniu przez Fundację wystarczających środków finansowych.

7. Członkom Zarządu przysługuje na zasadach ogólnych zwrot kosztów podróży.

§ 15

Do wyłącznej kompetencji Zarządu Fundacji należy:

1. Decydowanie o realizacji określonych zadań statutowych Fundacji (uchwała większości).

2. Uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych (uchwała większości).

3. Udzielenie pełnomocnictwa z zastrzeżeniem, iż jego udzielenie  wymaga łącznej decyzji Prezesa Zarządu i jednego z Członków Zarządu.

4. Zarządzanie majątkiem Fundacji.

5. Decydowaniu o przyjęciu darowizn, spadków i zapisów, dotacji, subwencji, grantów i stypendiów (uchwała większości).

6. Sporządzanie sprawozdań z działalności Fundacji, które podpisuje Prezes Zarządu.

7. Podejmowanie uchwał w przedmiocie zmiany statutu, która może nastąpić jedynie  w przypadku głosowania za zmianą całego Zarządu.

8. Uchwalanie regulaminu pracy i wydatkowania środków Fundacji na cele statutowe.

9. Uchwalanie instrukcji w zakresie administrowania majątkiem i działalności finansowej.

10. Ustalenie podziału pracy między członkami Zarządu.

11. Podjęcie uchwały o założeniu, w celu uzyskania środków na działalność statutową działalności gospodarczej.

12. Organizowanie i nadzorowanie działalności gospodarczej Fundacji, jeżeli taką będzie Fundacja prowadziła.

§ 16

Z  zastrzeżeniem § 14 do kompetencji Prezesa należy:

  1. Kierowanie pracami Zarządu.
  2. Powoływanie kierowników jednostek organizacyjnych.
  3. Powołanie oddziałów Fundacji.
  4. Określanie warunków pracy i płacy.

§ 17

1. Posiedzenie Zarządu zwołuje co najmniej raz na kwartał Prezes Zarządu z inicjatywy własnej lub na wniosek Zarządu.

2. Zarząd Fundacji na posiedzeniach podejmuje decyzje w formie uchwał zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków, chyba, że niniejszy Statut stanowi inaczej. W razie równej liczby głosów decyduje głos Prezesa.

3. Członkowie Zarządu powinni być zawiadamiani o terminach posiedzeń Zarządu z podaniem porządku obrad przynajmniej na 3 dni przed datą posiedzenia. Z powiadomienia Zarządu o terminie posiedzenia sporządza się notatkę.

§ 18

Zarząd może powołać organ  opiniodawczy (Radę Fundacji) lub  kontrolno – nadzorczy (Komisję Rewizyjną) oraz organ doradczy (Komisję Programową).

 

ROZDZIAŁ IV

MAJĄTEK FUNDACJI

§ 19

Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski określony w oświadczeniu woli o ustanowieniu Fundacji oraz składniki majątkowe nabyte w trakcie działalności Fundacji.

§ 20

1. Fundacja może prowadzić działalność pożytku publicznego odpłatną i nieodpłatną.

2. Odpłatną działalnością pożytku publicznego Fundacji może być tylko działalność statutowa Fundacji.

3. Zakres nieodpłatnej i opłatnej działalności pożytku publicznego reguluje odpowiednia uchwała Zarządu.

§ 21

Dochody Fundacji pochodzić mogą z:

1. Darowizn krajowych i zagranicznych, spadków i zapisów.

2. Dotacji, subwencji, grantów i stypendiów.

3. Dochodów ze zbiórek, imprez publicznych i aukcji (po uzyskaniu stosownego zezwolenia).

4. Dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego Fundacji.

5. Odsetek od lokat kapitałowych i papierów wartościowych.

6. Dywidend.

7. Sponsoringu.

8. Innych źródeł, w tym z działalności gospodarczej, jeżeli Fundacja będzie taką prowadziła.

§ 22

Zarządowi Fundacji zabrania się:

1. Udzielania pożyczek (lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji) zaciąganych przez członków organów Fundacji lub jej pracowników oraz osób, z którymi członkowie organów oraz pracownicy pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu oraz w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli zwane dalej „osobami bliskimi”.

2. Przekazywania majątku Fundacji na rzecz członków organów Fundacji
lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż wobec osób trzecich. Niedopuszczalne jest przekazanie majątku   bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.

3. Wykorzystywania majątku Fundacji przez członków organów Fundacji, pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż wobec osób trzecich chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji.

4. Dokonywania zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organów Fundacji lub jej pracownicy oraz ich osoby bliskiej, na zasadach innych niż wobec osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

§ 23

Majątek i dochody służą realizacji celów statutowych Fundacji.

§ 24

1. Dochody i świadczenia na cele statutowe Fundacji mogą być wykorzystane do realizacji potrzeb Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

2.  W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia – Fundacja składa oświadczenie o przyjęciu lub nieprzyjęciu spadku, po podjęciu stosownej uchwały przez Zarząd Fundacji. Uchwała zapada większością głosów.

 

§ 25

Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w kraju i za granicą. O rozpoczęciu działalności gospodarczej przez Fundację decyduje Zarząd w formie uchwały. Po podjęciu takiej uchwały dokonuje się stosownych zapisów w Krajowym Rejestrze Sądowym.

 

ROZDZIAŁ V

ZMIANA STATUTU

§ 26

1. Decyzje w kwestii zmian w statucie podejmuje Zarząd Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały.

2. Zmiany statutu mogą także dotyczyć celów, do których Fundacja została ustanowiona, i sposobu ich realizacji.

 

ROZDZIAŁ VI

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 27

1. Dla efektywnego urzeczywistniania swych celów Fundacja może działać wspólnie z inną Fundacją.

2. Decyzję o współpracy z inną Fundacją podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały w obecności wszystkich jego członków.

§ 28

1. Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały. Likwidację przeprowadza Zarząd.

2. Fundacja ulega likwidacji w razie wyczerpania się środków finansowych i jej majątku oraz w braku możliwości realizacji celów, dla których została powołana.

3. Momentem decydującym o potrzebie likwidacji Fundacji jest w szczególności sytuacja, w której dalsze prowadzenie działalności zmierzałoby do niewypłacalności.

4. O likwidacji Fundacji Prezes Zarządu zawiadamia ministra właściwego do spraw kultury.

5. O przeznaczeniu Majątku Fundacji pozostałego po likwidacji decyduje Zarząd Fundacji.

6. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Zarządu na rzecz działających w RP fundacji  o zbliżonych celach.

§ 29

Statut zacznie obowiązywać z dniem zarejestrowania Fundacji w Krajowym Rejestrze Sądowym.

 

 

 

Chile | Edukacja | Kultura | Nauka